Lodní-servis.cz

Ochrana osobních údajů

 

 1. Společnost Tomáš Holoubek, se sídlem Za Horou 464, 664 82 Říčany, IČ 87381176, zapsaná v živnostenském rejstříku č.j.: MR-OZU/1353/2010/5 Městského úřadu Rosice, spisová značka MR-OZU/1363/2011. (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
  • identifikační číslo
 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

  Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Tomášem Holoubkem, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  a. Jana Chytková (zástupce správce), sídlem Na Láně 55, 664 11 Zbýšov
  b. Poskytovatel přepravy Česká pošta, sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
  c. Externí účetní
  d. Poskytovatel služby iDoklad.cz, provozované společností Solitea Česká republika, IČ 25568736, sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno
  e. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@lodni-servis.cz
 2. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktujte nás

+420 736 720 979 | info@lodni-servis.cz

© 2021 Lodní servis